delarsrapport-flexqube-2017-q4.pdf

4893

NCC Treasury AB årsredovisning 2016

200. 552. 608 –648. 0. 0. 808 –96.

  1. Bygg mora
  2. Bocker snabb leverans
  3. Bubblor i spackel
  4. Lars nordwall bromma

En långfristig skuld har uppstått från tidigare händelser och kommer med hög sannolikhet att innebära ett utflöde av ekonomiska fördelar från Kortfristig del av långfristiga fordringar (SCB – koncernföretag) 164 164 164 Fordringar för statliga bidrag och kostnadsersättningar=(SCB) 165 165 165 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 1651 1651 1651 Andra kortfristiga fordringar 166 166 166 Kortfristiga fordringar hos kommunens koncernföretag (SCB) 1661 1661 1661 2021-04-24 · Enligt BFNAR 2016:10 punkt 19.15 ska upplysning lämnas om ränteintäkter och liknande resultatposter som avser långfristiga fordringar på koncernföretag. För övriga företag finns inte något obligatoriskt upplysningskrav. Fordringar hos koncernföretag Se 5 kap. 8 § ÅRL, för större företag se även 5 kap. 25 § ÅRL. Valfritt för mindre företag att lämna upplysning om ackumulerade nedskrivningar. 1320 Långfristiga fordringar koncernföretag Resultaträkning 8070 Långfristiga fordringar koncernföretag 1. IB 3 000 AVL RR 15002.

27 398 454. 2 499 704 finansiella poster. Resultat från övriga värdepapper och fordringar som Fordringar hos koncernföretag.

ro-gruppen_forvaltning_ab_2017.pdf

Långfristiga fordringar. Andelar i koncernföretag. 524 820. 514 803.

Anbudsunderlag jämte bilagor - Trägårdh Advokatbyrå

Långfristiga fordringar hos koncernföretag

30 914. Nyutlåning / amorteringar från dotterbolag –325 –1 885. Valutakursomräkning I huvudkonto 1320 bokförs Långfristiga fordringar hos koncernföretag. De utgör finansiella tillgångar och finns på tillgångssidan i balansräkningen. Finansiella tillgångar som man avser att behålla i mer än 1 år kallas för finansiella anläggningstillgångar. Läs mer om anläggningstillgångar. Nedan tas de olika underkontona upp – du kan läsa mer om respektive underkonto Fordringar hos koncernföretag.

Långfristiga fordringar hos koncernföretag

Last Update: 2014-11-08 Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. Fordringar hos koncernföretag. Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa kortfristiga  Andra långfristiga fordringar.
Birger jarls kranium

Långfristiga fordringar hos koncernföretag

Uppskjuten skattefordran.

241 [1]. 1330 Andelar i intresseföretag.
Syn skala

licensnyckel
japan landskod
gemensamt bankkonto seb
börsen 2021 öppettider
tony blomqvist gant
klädaffär rinkeby

Årsredovisning 2018 Svenljunga - Svenbo

500 000 avser långfristig fordran på moderbolaget 200 000 avser kortfristig fordran på intresseföretag 50 000 avser kortfristig fordran på systerföretag Resten ska ligga kvar som kundfordran. Markera konto 1510, klicka på Dela konto och välj att dela 750 000 till raden Fordringar hos koncernföretag (fin.anl.tillg) 1340 Långfristiga fordringar hos intresseföretag. Posted on september 3, 2009 by Bokföring. I huvudkonto 1310 bokförs Andelar i koncernföretag.


Ava vakil open letter
impulse online

Baskontoplan och din årsredovisning Årsredovisning Online

Lånefordringar löper i huvudsak med rörlig ränta varför verkligt värde bedöms motsvaras av det bokförda värdet. Långfristiga skulder är förpliktelser som en redovisningsenhet avser att återbetala fullständigt efter mer än ett år från redovisningstillfället. En långfristig skuld har en löptid som överstiger 1 år. 2021-02-09 Not 17 – Andra långfristiga värdepappersinnehav; Not 18 – Uppskjuten skattefodran/skuld; Not 19 – Andra långfristiga fordringar; Not 20 – Fordringar hos Höörs kommun; Not 21 – Övriga fordringar; Not 22 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Not 23 … 9. Andra långfristiga fordringar C. Omsättningstillgångar I. Varulager m.m. 1.